Využívání vymezených rádiových kmitočtů

Využívání rádiových kmitočtů vymezených všeobecným oprávněním je stanoveno v jednotlivých všeobecných oprávněních. V těchto všeobecných oprávněních jsou stanoveny podmínky, za nichž lze příslušné kmitočty a kmitočtová pásma využívat. Zde uvádíme informace o některých skupinách zařízení, na které přicházejí časté dotazy:

Zařízení krátkého dosahu

Kmitočty a podmínky jejich využívání jsou uvedeny ve všeobecném oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8, k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Mezi nejčastější problémy u tohoto typu zařízení patří to, že výrobky dovezené z mimoevropských zemí (USA, jihovýchodní Asie, …), ať už v rámci individuálního dovozu, nebo některými distributory, zásobujícími nejčastěji stánky a tržnice, pracují často v kmitočtových pásmech u nás nepřípustných. Vodítkem při koupi zařízení by měly být údaje o možnostech provozování v ČR, které musí být povinně uvedeny na obalu zařízení a návodu k obsluze (viz oddíl Posuzování shody), případně údaje o kmitočtech u zařízení. Pro informaci uvádíme některé nejčastěji dotazované kmitočty pro tato zařízení:

27 MHz Provozování je možné podle VO-R/10/07.2021-8.
49 MHz Provozování není přípustné (zařízení ruší rozhlasovou službu a necivilní aplikace).
230–400 MHz Pásmo je vyhrazeno pro účely obrany státu – žádný civilní provoz není přípustný.
433 MHz Provozování je možné podle VO-R/10/07.2021-8. (Pouze přenos dat; bezdrátová sluchátka nejsou povolena.)
470−694 MHz,
823–832 MHz
Provozování bezdrátových mikrofonů je možné podle VO-R/10/07.2021-8.
694–823 MHz,
832–862 MHz
Provozování bezdrátových mikrofonů již není povoleno.
863–865 MHz Provozování akustických aplikací je možné podle VO-R/10/07.2021-8.
863–876 MHz,
915–921 MHz
Provozování je možné podle VO-R/10/07.2021-8.

694–823 MHz,
832–862 MHz,
876–915 MHz,
921–960 MHz

Pásmo provozu mobilních sítí – provozování jiných aplikací není přípustné.
1,2 GHz V Evropě není možné pro zařízení krátkého dosahu využívat.
1785−1805 MHz Provozování bezdrátových mikrofonů je možné podle VO-R/10/07.2021-8.
2,4 GHz Provozování (RLAN, RFID, zařízení krátkého dosahu) je možné podle VO-R/12/11.2021-11 nebo VO-R/10/07.2021-8.

 

Zařízení v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz

Pásmo 2400–2483,5 MHz je v současné době velmi intenzivně využívané pásmo. Na základě všeobecných oprávnění VO-R/12/11.2021-11VO-R/10/07.2021-8 toto pásmo sdílejí aplikace bezdrátových sítí včetně bezdrátového Internetu (RLAN, WLAN – standardy IEEE 802.11b, g, n), zařízení bluetooth a některé další aplikace (bezdrátové kamery, železniční aplikace, RFID, …). Státní kontrola elektronických komunikací řeší poměrně často problémy způsobené zejména nedodržením stanoveného výkonu a podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) je postihuje.

V oblasti 5 GHz je možný provoz podle VO-R/12/11.2021-11VO-R/10/07.2021-8 v pásmu 5,15–5,35 GHz (použití vně budov pouze v úseku 5,15–5,25 GHz, podléhá registraci), v pásmu 5,470–5,725 GHz, v pásmu 5,725–5,850 GHz (podléhá registraci) a za určitých podmínek nově též v pásmu 5,945–6,425 GHz.

Poznámky pro provoz zařízení RLAN (WLAN):

  1. Výrobce / distributor zařízení je povinen v návodu k použití (který musí být v češtině přiložen ke každému zařízení) uvést podmínky, za nichž lze zařízení v ČR provozovat v souladu se všeobecným oprávněním č. VO-R/12/11.2021-11. Zejména musí výrobce / distributor uvést, jaký druh nebo typ antény může být u zařízení použit, aby zařízení splňovalo podmínky, za nichž byla posouzena shoda. Provozovatel rádiového zařízení je povinen na základě těchto informací výrobce dodržovat režim vysílání, který odpovídá výše uvedenému všeobecnému oprávnění. Obecně platí, že při použití směrové antény (pokud výrobce / distributor tento druh antény připouští) musí provozovatel snížit výkon zařízení tak, aby vyzářený výkon byl v souladu s všeobecným oprávněním.
  2. Jak vyplývá ze všeobecného oprávnění, stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech. Provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo jinými stanicemi pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou.
    Nedohodnou-li se, postupuje se podle § 100 zákona o elektronických komunikacích, případně zastaví provoz ten uživatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později.

Zařízení BMIS

Provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz je možné podle všeobecného oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5.

Stanice pro širokopásmový přenos dat včetně spojů bod–bod

Využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz je možné podle všeobecného oprávnění č. VO-R/14/05.2020-7.

Využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 57–71 GHz je možné podle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11.

V pásmech 5,2 GHz, 5,8 GHz, 57–66 GHz a 71–76 / 81–86 GHz je stanovena ohlašovací povinnost. Bližší informace k webovým portálům pro ohlášení jsou uvedeny v příslušných všeobecných oprávněních.

Přehledné informace o rozdělení rádiových kmitočtů a využívání jednotlivých kmitočtových pásem najdete na adrese:

Časté dotazy na téma všeobecná oprávnění

Top