VÝZVA k podávání připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2006-Y, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 86 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.
Přílohy k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.

Toto opatření stanoví pro subjekty uvedené v § 86 odst. 1, 2 a 8 zákona o elektronických komunikacích, tedy pro
─ poskytovatele univerzální služby a subjekt, vůči kterému byla uplatněna regulace cen na trhu pro koncové uživatele,
─ subjekt poskytující přístup, propojení nebo službu minimálního souboru pronajatých okruhů, kterého postupem podle § 51 zákona o elektronických komunikacích určil Úřad jako podnik s významnou tržní silou na relevantním trhu,
─ subjekt uvedený v § 83 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích – subjekt poskytující službu šíření chráněného obsahu, na jehož službách závisí provozovatelé digitálního rozhlasového a televizního vysílání,
─ podnikatele zajišťujícího veřejné komunikační sítě nebo poskytujícího veřejně dostupné služby elektronických komunikací, který má zvláštní nebo výhradní práva na poskytování služeb v jiných odvětvích v České republice nebo v jiném členském státě Evropských společenství,
metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje strukturu vykazovaných informací.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 1 983/2006-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

APVTS   doručeno 23. 2. 2006

ČAT   doručeno 22. 2. 2006

Radiokomunikace, a.s.   doručeno 23. 2. 2006

T-Mobile Czech Republic a.s.   doručeno 24. 2. 2006

Top