VÝZVA k podávání připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 146-174 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.
Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 146 MHz a 174 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12 481/2005-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/03.2006-13 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Kovařík Lubor  doručeno dne 9. 2. 2006

SŽDC, s.o.  doručeno 10. 2. 2006

Stanoviska a názory

duplexní odstup v pásmu 160 MHz

22.11.2015 - 15:05 Lubor Kovařík
Společnost: Lubor Kovařík-radiostanice

Vzhledem k nutnosti přizpůsobit z důvodu mezinárodních koordinací duplexní odstup kmitočtů okolním státům a s přihlédnutím k běžným životnostem radiových sítí pokládám za vhodné, aby již v současné době byly v rámci možností přidělovány žadatelům kmitočty s odstupem 4,6 MHz. Jsem si alespoň částečně vědom složitosti této problematiky z hlediska ČTÚ, ale zvlášť u větších a složitějších radiových sítí s sebou nese případné přelaďování sítě někdy i značné náklady a další problémy. Nejedná se vždy jen o náklady na přeladění vlastních (dnes již zásadně programovatelných) radiostanic, ale někdy i na přeladění nebo výměnu duplexerů, dutinových filtrů, u vícekanálových systémů i cirkulátorů. Pokud budou současně zásadněji změněny i vlastní kmitočty, může se stát, že bude nutné vyměnit i některé antény. V případě vystavení nového oprávnění nebo jeho změny bych tam, kde jsou přiděleny kmitočty s odstupem 4,5 MHz, pokládal za velmi korektní, kdyby byla v podmínkách pro využívání kmitočtů specifikována maximální možná doba, po kterou bude používání alespoň teoreticky možné, i když vlastní oprávnění má kratší platnost. Stejně se přimlouvám za vytvoření a zveřejnění nějaké metodiky, která bude v předstihu rámcově definovat způsob přechodu na nové kmitočty s novým duplexním odstupem.

Top