VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby společnosti T- Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v návaznosti na průběh výběrového řízení, návrh rozhodnutí o uložení následující povinnosti v rámci univerzální služby: umožnit osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám podle § 43 odst. 4 v souladu s § 44 a 45 Zákona, výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek (dále jen „zvláštní ceny“) tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen „Povinnost“).

Úřad považuje rozhodnutí o uložení Povinnosti v rámci univerzální služby výše uvedenému účastníkovi řízení za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, proto podle § 130 odst. 1 písm. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit nejpozději do 17 dnů ode dne jeho uveřejnění. Úřad podle § 130 odst. 6 Zákona zkrátil lhůtu pro uplatnění připomínek. Důvodem je skutečnost, že Úřad považuje za nezbytné rozhodnout o uložení Povinnosti
co nejdříve proto, aby byl vybraným poskytovatelům dán potřebný časový prostor na přípravu zahájení plnění Povinnosti v rozhodnutím stanoveném termínu, a bylo tak možno její poskytování zahájit co nejdříve za podmínek stanovených Zákonem a rozhodnutím, jehož návrh Úřad předkládá ke konzultaci.

ČTÚ čj. 43 120/2006-610/IV. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 29.08.2006

Top