VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu nového opatření obecné povahy č. OOP/9/XX.2010-Y, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných slu

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 99 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) návrh opatření obecné povahy č. OOP/9/XX.2010-Y, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů. Důvodem pro zpracování tohoto návrhu je přijetí zákona č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který nabyl účinnosti dnem 1. července 2010.

Připomínky k návrhu tohoto opatření obecné povahy lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 119 449/2010-604/II. vyř.
odbor krizového řízení

Top