VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/14/xx.2020-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/xx.2020-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je zejména umožnění využívání rádiových kmitočtů se zabranou šířkou pásma 56 MHz, což umožní využít technologie s větší šířkou zabraného pásma, které se objevují na trhu v souladu s potřebou přenášet větší objemy dat a zajistit tak vysokorychlostní přenos dat.

Mimoto ČTÚ navrhuje provést dílčí formální úpravy v souladu se současnou praxí vydávání všeobecných oprávnění, zejména za účelem lepší přehlednosti všeobecného oprávnění

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění, tedy do 18. května 2020.

čj. ČTÚ-16 392/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top