VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu – č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích.

Připomínky k návrhu OOP č. A/7/XX.2013-YY lze uplatnit do 5 pracovních dnů od data zveřejnění.

Důvodem ke zkrácení lhůty pro připomínky (tj. 5 pracovních dní od data zveřejnění) je potřeba v co nejkratším čase sjednotit podmínky pro uplatnění nápravných opatření na tomto trhu, zvláště pak s ohledem na nové povinnosti ukládané alternativním operátorům zařazeným na trh. K úpravě návrhu analýzy došlo na základě podnětu Evropské komise, nemění se tedy celé znění návrhu analýzy, ke které proběhla veřejná konzultace v období 29. 5. 2013 – 1. 7. 2013, ale pouze části související se změnou rozsahu nápravných opatření.

čj. ČTÚ-20 344/2013-609/V. vyř.
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace:

  • vypořádání připomínek zde
  • stanovisko ÚOHS zde

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno dne 22. 10. 2013

Top