VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2021-x, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 52 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2021-x, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Tímto opatřením obecné povahy, kterým bude nahrazeno opatření obecné povahy čOOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11, ze dne 18. prosince 2019, budou v souladu s vydáním nového Doporučení Komise (EU) 2020/2245, ze dne 18. prosince 2020 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante nově stanoveny relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou obdržené připomínky vypořádány a jejich vypořádání zveřejněno.

čj. ČTÚ-10 089/2021-611
odbor ekonomické regulace


Diskuze je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty:


Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2021-x.

Soubory ke stažení
Top