VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2023-y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval  v souladu s § 52 odst. 1 a 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2023-y, jímž se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Úřad tak činí na základě rozhodnutí Evropské komise (dále jen „Komise“) ze dne 24. března 2023 ve věci CZ/2022/2421, v němž Komise podle čl. 32 odst. 6 směrnice (EU) 2018/1972 rozhodla o zpětvzetí oznámeného návrhu opatření obecné povahy – analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám a konstatovala, že tento relevantní trh nesplňuje dle jejího hodnocení test tří kritérií. Relevantní trhy vymezené opatřením OOP č. 1 musí dle § 52 odst. 3 Zákona a dle článku 3 opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5 splňovat test tří kritérií. Jelikož však s ohledem na rozhodnutí Komise nelze v současných podmínkách na dotčeném trhu č. 3 považovat test tří kritérií za splněný, není tento trh nadále způsobilý k ex ante regulaci, a Úřad jej proto vyjímá z článku 2 opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021‑5, v němž jsou uvedeny Úřadem stanovené relevantní trhy.

I přes výše uvedený krok, Úřad konstatuje, že na předmětném velkoobchodním trhu přístupu k mobilním službám bude i nadále sledovat míru a dynamiku hospodářské soutěže. V případě, že by Úřad shledal indikace, že na trhu nepanuje účinná hospodářská soutěž, resp. trh nesměřuje k účinné hospodářské soutěži, a je nutný zásah v podobě ex ante regulace, bude Úřad postupovat dle § 52 odst. 2 a 3 Zákona, za účelem sjednání nápravy.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou obdržené připomínky vypořádány a jejich vypořádání zveřejněno.

čj. ČTÚ-20 247/2023-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky, stanoviska ani názory.


Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2023-y.

Soubory ke stažení
Top