VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2007-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro real

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2007-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel (dále jen „návrh opatření“).

Důvodem pro změnu v opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 (dále jen „opatření“) je vydání vyhlášky Ministerstva informatiky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „vyhláška“), která nabývá účinnosti dne 1. 7. 2007.

Připomínky k návrhu opatření lze uplatnit do 5 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona přiměřeně zkrácena vzhledem k datu účinnosti vyhlášky.

ČTÚ čj. 38 716/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/10/06.2007-10 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 14.06.2007

GTS NOVERA a.s.  doručeno 15.06.2007

Top