VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2009-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro úč

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2009-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn (dále jen „návrh opatření“).

Důvodem pro změnu v opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, ve znění pozdějších změn (dále jen „opatření“) byla potřeba zkrátit procesní dobu přenesení telefonních čísel mezi pevnými operátory. Úpravou dílčí procesní doby, ve které opouštěný operátor musí od účastníka obdržet výpověď smlouvy, přejímající operátor provést technické šetření a účastník doručit výpověď smlouvy, se zkrátí celková doba přenosu telefonních čísel mezi pevnými operátory. Rovněž byly provedeny změny v popisech procesů při přenášení čísel mezi pevnými operátory, které přispějí k větší srozumitelnosti textu čl. 8 opatření.

Dalším důvodem bylo třeba zařadit do opatření telefonní čísla s přístupovým kódem ke službě elektronických komunikací 910 k číslům nepřenositelným mezi pevnými i mobilními operátory. Dosud byl v opatření uveden pouze odkaz na vyhlášku č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „vyhláška“), kde v Příloze 1, bodu 6 Přístupové kódy k síti elektronických komunikací bylo v poznámce u přístupového kódu 910 stanoveno, že telefonní čísla s tímto přístupovým kódem jsou nepřenositelná. Připravovaná novela vyhlášky tuto poznámku již neobsahuje, a tak bylo nutné tuto informaci vložit do opatření.

Připomínky k návrhu opatření lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 66 364/2009-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace Úřad neobdržel ve stanovené lhůtě žádné připomínky.


Vydané opatření obecné povahy č. OOP/10/09.2009-10, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn, zde.

Top