VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udě

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval podle § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Důvodem pro změnu stávajícího opatření obecné povahy je potřeba začlenění povinností daných Síťovým plánem identifikačních označení datových sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání č. SP/4/XX.200Y (dále jen „síťový plán“). Podle navrženého síťového plánu některé z identifikátorů, které musí být uvedeny v individuálním oprávnění, navrhuje žadatel. Úřad je pak stanovuje a vede veřejně dostupnou databázi těchto údajů. Z těchto důvodů je nezbytné, aby žadatel předložil údaje současně se žádostí o vydání individuálního oprávnění. Dále podle ustanovení § 18 zákona o elektronických komunikacích, které se týká „vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů“, se v odst. 1) písm. e) Úřadu ukládá uvádět v tomto opatření „identifikační čísla a kódy“ jsou-li pro daný druh radiokomunikační služby nezbytné. Z výše uvedených skutečností je nezbytné upravit znění OOP/13/07.2005-1, který stanovuje rozsah těchto údajů.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 4 253/2008-613
odbor správy kmitočtového spektra


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 zde.

Top