VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Toto opatření obecné povahy nahradí původní opatření obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, ve znění změny opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, které se zrušuje článkem 3 opatření obecné povahy.

Hlavním důvodem vydání nového opatření obecné povahy je zohlednit technologický pokrok v pevné radiokomunikační službě, kdy jsou již komerčně dostupná rádiová zařízení pevných spojů typu bod–bod, která disponují technologií MIMO. Vzhledem k tomu, že je tato technologie odlišná od stávajícího využití, je nutné to zohlednit v rozsahu požadovaných údajů v žádosti o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Bez tohoto zohlednění by následně provedená kmitočtová koordinace byla založena na ne zcela technicky odpovídajících údajích.

Dále Úřad provedl rozšíření a aktualizaci v části rozhlasové služby tak, aby znění reflektovalo vysílání DVB-T2 a T-DAB. Úřad v článku 2 rovněž provedl aktualizaci odkazů na již neaktuální právní předpisy a rozšířil rozsah požadovaných technických údajů v amatérské radiokomunikační službě tak, aby na základě těchto údajů mohla být provedena kmitočtová koordinace neobsluhovaných stanic. Další úpravy byly provedeny v části družicové služby a dále v části letecké pohyblivé služby, a to v návaznosti na technologický pokrok a legislativní vývoj v oblasti dálkově řídících pilotů bezpilotních letadel.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání opatření obecné povahy podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-16 070/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, zde.

Soubory ke stažení
Top