VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2021-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5,

kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2021-Y. Zákonem č. 374/2021 Sb. bude s účinností ke dni 1. ledna 2022 zmocnění Úřadu dosud dané ustanovením § 71 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 31. prosince 2021, podle kterého parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, formu a způsob uveřejnění informací podle § 71 odst. 1 a případné postupy pro vyhodnocování kvality stanoví Úřad opatřením obecné povahy, co do věcného rozsahu modifikováno a bude jako obligatorní právně regulační nástroj zařazeno v nových ustanoveních § 71 odst. 5 a 6 zákona o elektronických komunikacích. Následkem této změny zmocnění v zákoně o elektronických komunikacích se opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5 zrušuje.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2021-Y předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-46 380/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Top