VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.200x-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydává opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.200x-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.

V opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3 stanovil Český telekomunikační úřad hodnoty WACC, využívané pro stanovení nákladů vloženého kapitálu při vedení oddělené evidence nákladů a výnosů a pro cenovou regulaci. V odůvodnění Úřad uvedl, že při změně skutečností ovlivňujících WACC provede změnu opatření obecné povahy.

Z důvodů aktualizace výpočtu Úřad nechal v r. 2007 zpracovat dvě studie, jejichž cílem bylo stanovit metodiku výpočtu WACC a provést výpočet WACC. Studie zpracovaly nezávislé poradenské společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. a CA IB Corporate Finance a.s.

Hodnotu WACC určil Úřad ve výši 11,5 % jako zaokrouhlený průměr z hodnot WACC předložených oběma společnostmi, které se na výpočtu hodnoty WACC podílely.

Úřad obdržel od Asociace provozovatelů mobilních sítí (dále jen „APMS“) „Návrh na změnu opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3“. Pracovní skupina APMS dospěla k závěru, že současná podoba výkazů stanovených v opatření nenapomáhá transparentnosti a porovnatelnosti výsledků oddělené evidence. Požadavky kladené současným opatřením rovněž představují, podle názoru PS, nadměrnou administrativní zátěž operátorů, neboť opatření nebere v úvahu přirozeně rozdílná reportovací prostředí u jednotlivých operátorů, zachází do nadbytečných podrobností, obsahuje nepřesnosti a nejasná vymezení položek a v některých případech také vyžaduje duplicitní zpracovávání dat, která jsou Úřadu již známá, nebo dostupná v jiné formě.

Na výše uvedený materiál APMS Úřad reagoval změnami promítnutými do návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.200x-Y.

Účinnost tohoto opatření bude závislá na časovém průběhu konzultací. V části výkaznictví a pro výpočet čistých nákladů z univerzální služby se účinnost předpokládá od 1. 1. 2008. V části týkající se koeficientu WACC je předpoklad účinnosti opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.200x-Y posunut na druhou polovinu roku 2008.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 78 152/2007-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecní povahy č. OOP/4/02.2008-1 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

České Radiokomunikace a.s. (1)  doručeno 10.12.2007

České Radiokomunikace a.s. (2)  doručeno 19.12.2007

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS)  doručeno 21.12.2007

Top