VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2005, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 85 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2005, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení.

Opatření obecné povahy stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení.
Opatření obecné povahy se vztahuje na podnikatelský subjekt, který byl v souladu s § 51 zákona označen jako podnik s významnou tržní silou na velkoobchodním trhu přístupu k účastnickým kovovým vedením a úsekům účastnického kovového vedení (včetně sdíleného přístupu) pro účely poskytování širokopásmových a hlasových služeb, jemuž byla Úřadem uložena povinnost zpřístupnít účastnické kovové vedení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 12657/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11 zde


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení  konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

ČAT  doručeno dne 3. 6. 2005

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno  dne 3. 6. 2005

Telenor Networks s. r. o.  doručeno dne 3. 6. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s.  doručeno dne 6. 6. 2005

Stanoviska a názory

opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2005,kterým se stanoví...

22.11.2015 - 15:04 Tomáš Voleman
Společnost: Telenor Networks s.r.o.

Společnost Telenor Networks s.r.o., sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČ 26201151, navrhuje včlenit do opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2005 nový článek č.4, původní články č.4 a č.5 navrhuje přečíslovat na č.5, respektive č.6. Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Voleman, tel. +420 296355127, email: tomas.voleman@telenornetworks.cz. Znění navrhovaného nového čl. 4 je uvedeno níže: Článek 4 Zpřesnění položek stanovených přílohou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2887/2000 ze dne 18. prosince 2000 o zpřístupnění účastnického vedení (1) Referenční nabídka zpřístupnění účastnického vedení musí obsahovat veškeré položky stanovené přílohou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2887/2000 ze dne 18. prosince 2000 o zpřístupnění účastnického vedení, některé položky jsou dále upřesněny následovně:Položka A. - Podmínky pro zpřístupnění účastnického vedení, bod 1. síťové prvky, k nimž se nabízí přístup:a) přístup k účastnickému vedení, včetně účastnických vedení na kterých není před objednáním služby přístupu k účastnickému vedení poskytována služba elektronických komunikací (tzv. neaktivní účastnická vedení);b) přístup k nadhovorové části frekvenčního rozsahu účastnického vedení v případě sdíleného přístupu k účastnickému vedení, včetně sdíleného přístupu k tzv. neaktivnímu účastnickému vedení.Položka A. - Podmínky pro zpřístupnění účastnického vedení, bod 2: informace týkající se lokalit pro fyzický přístup a dostupnosti všech účastnických vedení pro jednotlivé části přístupové sítě s uvedením počtu všech účastnických vedení v rozčlenění na lokality, jednotlivé hlavní rozvody a mezilehlé rozvaděče v přístupové síti, Položka B. &#— Služby společného umístění, bod 2:výběr možností společného umísťování zařízení oprávněného operátora v prostorách určeného operátora (tzv. služba kolokace), včetně a) fyzické kolokace (umístění zařízení oprávněného operátora v budově hlavního rozvodu určeného operátora);b) dálkové kolokace (propojení hlavního rozvodu určeného operátora s předávacím rozvodem oprávněného operátora, přičemž předávací rozvod a zařízení je umístěno v prostorách oprávněného operátora). Propojení zařízení oprávněného operátora s hlavním rozvodem určeného operátora je realizováno po prostředcích oprávněného operátora, tj. spojovací kabel a prvky pro uložení spojovacího kabelu (kabelové rošty) jsou ve vlastnictví oprávněného operátora;c) virtuální kolokace (umístění zařízení oprávněného operátora v prostorech hlavního rozvodu určeného operátora, případně v jiných prostorech spolu se zařízeními určeného operátora, přičemž fyzická správa zařízení oprávněného operátora je prováděna určeným operátorem nebo jeho subdodavatelem).Položka B. &#— Služby společného umístění, bod 7:nediskriminační a transparentní pravidla pro přidělení prostoru, je-li prostor pro společné umísťování omezený; totéž platí i pro přidělení prostoru pro další komponenty služby kolokace, jako je prostor pro pásky na hlavním rozvodu; Položka B. &#— Služby společného umístění, bod 8:podmínky, za jakých si oprávnění operátoři mohou prohlédnout lokality pro služby kolokace. Podmínky, za jakých si oprávnění operátoři mohou prohlédnout lokality, kde byla kolokace zamítnuta v důsledku nedostatečné kapacity, a to včetně prohlídky prostor a dokumentace hlavního rozvodu. Položka D. &#— Dodací podmínky, bod 1:lhůta pro vyřízení žádostí o dodávku služeb a zařízení; dohody o rozsahu služeb, řešení poruch, postupy pro návrat na normální úroveň služby a ukazatele kvality služeb. Podmínky, za jakých si oprávnění operátoři mohou objednat vyšší garantovanou kvalitu služeb (Service Level Agreement), zejména minimální garantovaná měsíční dostupnost v % (SLA 99,5%, SLA 99,7%, SLA 99,9%) a maximální doba pro odstranění poruchy na účastnickém vedení. Položka D. &#— Dodací podmínky, bod 2:standardní smluvní podmínky včetně případného odškodnění (náhrady škody a smluvních pokut) za nedodržení lhůt pro zpřístupnění účastnického vedení, nebo za nedodržení lhůt pro služby kolokace.

Top