VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/06.2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro reali

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů návrh opatření obecné povahy č. OOP/X/06.2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel (dále jen „opatření“).

Důvodem zpracování navrhovaného opatření je doplnění vymezení rozsahů čísel přenositelných v mobilních sítích uvedené v opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 o národní směrové číslo 601 tak, aby byl zohledněn aktuální stav v používání přidělených číselných řad ve veřejných mobilních telefonních sítích, když společnost Eurotel Praha spol. s.r.o. oznámila ukončení provozu své analogové mobilní sítě NMT (Nordic Mobile Telephone) k 1. červenci 2006.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Úřad zkrátil lhůtu k uplatnění připomínek podle § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích s ohledem na společností Eurotel oznámené datum ukončení provozu analogové mobilní sítě NMT, a s ohledem na veřejný zájem umožnit nově přenositelnost i národního směrového čísla 601.

ČTÚ čj. 36 112/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek nejsou zveřejněny z důvodu uvedeného ve sdělení .


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic, a.s. doručeno 23.6.2006

Top