VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2018-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 62 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2018-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí. 

Ke změně síťového plánu ČTÚ přistoupil zejména s ohledem na znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, která nahrazuje vyhlášku č. 238/2007 Sb.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy.

čj. ČTÚ-13 336/2016-610/VI. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top