VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 21,2-24,25 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz.
Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 21,2 GHz a 24,25 GHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12759/2005-605
odbor mezinárodních vztahů

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde .

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV‑P/16/12.2005‑44 pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

Ministerstvo informatiky ČR doručeno dne 13. 12. 2005

Stanoviska a názory

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy – čá...

22.11.2015 - 15:05 Zdeněk Kruliš
Společnost: RADIOKOMUNIKACE a.s.

k Oddílu 2, článku 5, odst. (1) , písm. c):Ve vztazích (vzorcích) pro výpočet středních kmitočtů jednotlivých provozních kanálů pro kanálové rozteče 14 MHz, 7 MHz a 3,5 MHz se opakuje písařská chyba, záměna znaménka + za - .Chybně uvedeno : fn = f0 &#— 805 ... (resp. &#— 808,5..), má být : fn = f0 + 805 ... (resp. + 808,5..)Odůvodnění připomínky: chyba by vedla ke špatnému odvození kanálů kmitočtového rastru.Pozn.: V dosud platné Příloze č. 16/9.2003 z 2.9.2003 jsou vztahy pro výpočet kmitočtů uvedeny správně.

Top