VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 12,5-14,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz.
Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 12,5 GHz a 14,5 GHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12761/2005-605
odbor mezinárodních vztahů

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV‑P/18/12.2005‑46 pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

Ministerstvo informatiky ČR doručeno dne 13. 12. 2005

Stanoviska a názory

Změna názvu

22.11.2015 - 15:05 Jiri Valenta
Společnost: TESTCOM

V navrhovaném opatření doporučuji v Článku 15 nahradit termín "zařízení užívající Doplerův jev" termínem "Doplerův navigátor" jedná se o zařízení na palubách letadel, které slouží k měření, výšky, pohybu vůči zemskému povrchu a měření rychlosti vůči zemskému povrchu. Jde o termín užívaný v letecké terminologii.

Top