VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 5,925-10 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz.
Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 5,925 GHz a 10 GHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12762/2005-605
odbor mezinárodních vztahů

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV‑P/19/12.2005‑47 pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz zde .


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Top