VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 174-380 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz.
Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 174 MHz a 380 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12764/2005-605
odbor mezinárodních vztahů

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV‑P/21/12.2005‑49 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz zde.


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Top