VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 2200–2700 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 69 076/2009-605
odbor mezinárodních vztahů


Na základě proběhlé diskuse k uvedenému návrhu opatření obecné povahy Úřad sděluje, že pokračuje v jeho veřejném projednávání v návaznosti na uplatněné připomínky a průběh pracovního jednání, konaného dne 23. října 2009. Úřad se rozhodl získat od dotčených subjektů doplňující informace. Za tím účelem Úřad hodlá připravit soubor doplňujících otázek a tyto předložit dotčeným subjektům. Úřad předpokládá projednání získaných informací na dalším pracovním jednání. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu ve věci projednávání změny uvedeného OOP.


Úřad zveřejnil dne 8. ledna 2010 v sekci aktuality doplňující konzultační dokument k PVRS 14 pro pásmo 2,6 GHz.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

České Radiokomunikace a.s.  doručeno 30. 9. 2009

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 1. 10. 2009

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 2. 10. 2009

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 2. 10. 2009

Top