VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích, dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 52,6–59 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 pracovních dní ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena z důvodu urychlení implementace rozhodnutí Evropské komise č. 2009/381/ES ze dne 13. května 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu.

ČTÚ čj. 106 792/2009-605
odbor mezinárodních vztahů


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/3/02.2010 2 pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz
zde.

Top