VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 470 – 960 MHz.

Protože podle usnesení vlády ČR ze dne 20. července 2016 ke Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání má být umožněno vydání příslušných individuálních oprávnění k zavádění přechodových sítí nejpozději do 31. srpna 2016, je v souladu s § 130 odst. 6 zákona zkrácena lhůta pro uplatnění připomínek na 5 pracovních dní. Navržené úpravy se týkají pouze ustanovení, která bezprostředně souvisejí se zavedením podmínek umožňujících zahájení výstavby přechodových sítí k datu stanovenému Strategií.

čj. ČTÚ-69 069/2016-619
odd
ělení pro tvorbu koncepcí a strategií


Diskuze je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě jsou zveřejněny.

Asociace provozovatelů mobilních sítí, 3. 8. 2016

České radiokomunikace, a. s., 3. 8. 2016

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek


Vydané opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P-10_08_2016_10 pro kmitočtové pásmo 470 - 960 MHz

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Připomínky Ministerstva průmyslu a obchodu k návrhu opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz

02.08.2016 - 16:10 Mgr. Tomáš Frélich

Ministerstvo průmyslu a obchodu uplatňuje k návrhu opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz následující připomínky:

Zásadní připomínky

1) Do textu věty druhé čl. 7 odst. 7 druhém odstavci vložit odkaz na Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, např. tím, že se konstatuje, že „V souladu s vládou přijatou Strategií rozvoje zemského digitálního televizního vysílání lze tyto rádiové kanály využívat pro přechodové sítě na základě individuálního oprávnění…“.

2) V čl. 7 odst. 7 a čl. 8 odst. 3 je nutné sjednotit terminologii „trvalé vysílací sítě DVB-T2“ x „finální sítě“.

3) V čl. 7 odst. 7 za text písmene c) vložit jako první větu „Na základě výsledků mezinárodní koordinace může Úřad žadatelům podle písmene a) přidělit pro zajištění časově omezeného souběžného DVB-T2 vysílání v rámci přechodových vysílacích sítí i další rádiové kanály.“.

4) Do textu čl. 8 odst. 3 vložit odkaz na Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii a Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.

Doporučující připomínky

1) V čl. 6 odst. 4 aktualizovat informace o WRC-15.

2) V čl. 6 doplnit nový odstavec, který by se týkal o již přijatém Prováděcím rozhodnutí komise (EU) 2016/687 ze dne 28. dubna 2016, které se týká harmonizace kmitočtového pásma 694-790 MHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací a flexibilní vnitrostátní využívání v Unii.

Mgr. Tomáš Frélich
Vedoucí oddělení regulace a kompatibility
Odbor elektronických komunikací
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Top