VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 174 – 380 MHz.

Podle usnesení vlády č. 730 ze dne 24. srpna 2016 k návrhu rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu má být umožněno zahájení řádného zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu v roce 2016. Z důvodu zajištění provozní návaznosti na experimentální vysílání DAB a vytvoření potřebných procesních lhůt je v souladu s § 130 odst. 6 zákona zkrácena lhůta pro uplatnění připomínek na 2 týdny.

 

čj. ČTÚ-91 962/2016-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií


Diskuze je uzavřena

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek.

Vydané opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2016-11 pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Připomínky společnosti TELEKO, s.r.o. k část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz.

25.10.2016 - 14:26 Tomáš Řapek

Vážení,

naše společnost uplatňuje k výše uvedenému materiálu následující připomínky:

Na straně 9 v oddíle 7 Odůvodnění je deklarováno plnění cílů státní politiky v elektronických komunikacích, mezi které patří podpora zavádění nových služeb, technologická inovace a efektivní využívání radiového spektra. V tomto ohledu není z uvedeného návrhu zcela zřejmé, jak bude Váš Úřad postupovat při přidělování zbývajících přídělů radiových kmitočtů pro další žadatele mimo provozovatele rozhlasového vysílání ze zákona.
Navrhujeme proto zařadit nový bod číslo (8) do Oddílu 7, článku 15 např. tohoto nebo podobného znění:

"(8) Národní skupinová přidělení pro zbývající sítě elektronických komunikací pro šíření veřejně dostupné služby elektronických komunikací spočívající v šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání (vysílání T-DAB) lze přidělit žadatelům zákonným způsobem"

Dále Vás žádáme, v návaznosti na omezení rozvoje pásma L-band 1452 - 1492 MHz pro rozhlasovou službu po uplatnění rozhodnutí Evropské komise č.: 2015/750/EU, o zohlednění kompenzací Příděly v pásmu 174 - 230 MHz pro stávající držitele Přídělů rádiových kmitočtů sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v L - bandu. Rozhodnutím Komise totiž došlo k poškození zájmů a práv držitelů Přídělů, a to zejména v možnosti uskutečnění pokrytí signálem v rámci daného Přídělu po dobu danou platností licence.

Připomínky k návrhu využití kmitočtového pásmo 174 – 230 MHz

26.10.2016 - 20:31 Petr Vítek

Dobrý den.

Předkládám připomínku k Článku 2 Rozdělení kmitočtového pásma. V tabulce uvedené v tomto článku navrhuji doplnit ve sloupci "Harmonizační záměr" využití pásma 174 -230 MHz také pro TV vysílání. Výčet využití by pak vypadal následovně:
T-DAB
TV vysílání
Multimediální aplikace
Bezdrátové mikrofony

Důvodem této úpravy je ponechání možnosti využití tohoto pásma pro rozvoj televizní služby. Tato úprava je plně v souladu se Zprávou ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení kmitočtů a aplikací v kmitočtovém pásmu 8,3 kHz až 3000 GHz, rev. 2016 (ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 8,3 kHz to 3000 GHz, rev. 2016) a v souladu s odstavcem 1, Článek 16 a dále s Tabulkou 1 uvedenou v Příloze.

Dále navrhuji upravit odstavec 1 v Článku 15 následovně:
(1) Pásmo 174 – 230 MHz, označované také jako III. pásmo, je přiděleno přednostně rozhlasové službě pro digitální vysílání.

Odstavec 6 v Článku 15 navrhuji vypustit.

Petr Vítek

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz

27.10.2016 - 22:52 Roman Kropáček

Společnost RTI cz s.r.o., IČ: 25224905, se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Plzeň uplatňuje následující připomínky k návrhu
opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz
(dále jen „OOP“).

Konkrétně pak :

1. K oddílu 7, čl. 15 odst. 3
Kde došlo k rozšíření pojmu na:
„(3) Národní skupinová přidělení pro zemské digitální vysílání lze využít pouze držitelem přídělu rádiových kmitočtů.
Úřad může jednotlivá národní skupinová přidělení slučovat. Počet práv je omezen a odpovídá počtu národních
skupinových přidělení a přidělení zemským stanicím stanovených Dohodou. ... „
Žádáme o doplnění definice tohoto pojmu "Národní skupinová přidělení", resp. jeho vysvětlení, vč. konkrétní dopadů.
Odůvodnění: ČTÚ doplnilo předložený návrh OOP bez vysvětlení tohoto pojmu, resp. kroku vč. dopadu uvedené změny.

2. K oddílu 7, čl. 15 odst. 6
„(6) Do doby přijetí národního rozhodnutí o využití III. pásma pro rozvoj zemského televizního vysílání nejsou udělovány
příděly rádiových kmitočtů ani individuální oprávnění pro využití přidělení zemským stanicím se spektrální maskou
DVB-T uvedenou v Dohodě.“
Navrhujeme tento odstavec blíže specifikovat.
Odůvodnění: ČTÚ neodůvodňuje návrh tohoto ustanovení.

3. K oddílu 7, čl. 15 odst. 7
„(7) Individuální oprávnění k využívání kmitočtů, které nejsou součástí skupinových přidělení nebo přidělení zemským stanicím
podle Dohody, nejsou vydávána.“
Navrhujeme tento odstavec blíže specifikovat.
Odůvodnění: ČTÚ neodůvodňuje návrh tohoto ustanovení.

Top