VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2017-Y pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2017-Y pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty
12,5–14,5 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 29. prosince 2017.

čj. ČTÚ-70 833/2017-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií


Diskuze je uzavřena.

K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Stanovisko

05.12.2017 - 12:59 Michal Peterka

V návrh PVRS pro spodní část Ku pásma by bylo vhodné, kdyby se regulátor vyhnul odkazům na opatření obecné povahy, které budou v době v stoupení v platnost Návrhu již neplatné. Tedy nikoliv v poznámce č. 8 VO-R/10/11.2016-13 ale například VO pro SRD č. 10 v platném znění a pod, vzhledem k tomu, že zákon sice ukládá regulátorovi provést revizi alespoň jednou za 5 let, jak je patrné z tohoto návrhu činí tak regulátor po více než 6 letech.

Velmi si vážím, že úřad reflektoval ustálený právní stav a explicitně vyjadřuje stavový fakt, že jsou SRD zařízení provozována mimo radiokomunikační službu, čímž redukuje vážnost výroků četných úředních osob v minulých letech a jinápofiderní stanoviska a rozhodnutí úřadu a uvádí je na pravou míru.
Je však nutné konstatovat, že znění oddílu 2 Článku 5 Návrhu, že "je v souladu s rozhodnutím Evropské komise lze pásmo 13,4 - 14GHz .. pro radiové určování" je nepravdivý. Je naprosto zavádějící, protože se rozhodnutí EK/2017/1483 o pásmu 13,4-14GHz vůbec nic takového nezmiňuje, protože pokud by něco takového zmiňovalo, bylo by toto pásmo harmonizováno a podléhalo by definici specifické harmonitzované normy, bez toho aby bylo nutné zmiňovat konkrétní aplikaci. Toto pásmo je pouze součástí přílohy 6 doporučení CEPT ERC REC 70 - 03, které je bez implementace do rozhodnutí EK pouze deklaratorního charakteru a jednotlivé NRA jím nejsou vázány. Není tedy ani nutné opakovat, že zmínka o způsobu použití aplikace SRD je v radiodeterminaci, pokud je použitou harmonzovanou normou norma obecného charakteru pro SRD a specifikace v PVRS je naprosto irelevatní a vzhledem k povaze aplikace SRD nemístná. Pokud tímto chce regulátor omezit technologickou neutratu, nechť tak učiní v souladu se zákonem, protože prosté konstatování je nepřezkoumatelné a jak již bylo řečeno v PVRS redundantní.
Úkolem úřadu není omezovat využívání kmitočtů zařízeními bezdůvodně , ačkoliv se to tak četné skupině úředních osob může zdát atraktivním projevem užívání svěřené moci, ale určení minimálního potřebného rozsahu technickcých omezení pro dané pásmo. Jeli tedy harmonizovanou normou pro využívání zmíněných kmitočtů norma obecného charakteru, jsou výroky spojené s omezovaním technologické neutrality projevem špatné správy.

Top