VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 52,6–59 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 25. října 2019.

čj. ČTÚ-33 307/2019-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Editoriální chyby v návrhu byly odstraněny a za komplikace se omlouváme.


Diskuse ukončena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek.

 

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Stanovisko k návrhu PV-P/3/XX.2019-Y

22.10.2019 - 09:35 Michal Peterka

S ohledem na sdělené v uplatněné připomínce Asociace poskytovatelů internetu, z.s. v rámci veřejné kozultace k PV-P/23/XX, žádáme k přihlédnutí ke sdělenému s přiměřenou aplikací i pro pásmo 57-59GHz v rámci veřejné konzultace k Návrhu PV-P/3/XX,. V tomto návrhu považujeme definici využití pásma pevnou službou za daleko srozumitelnější, než je tomu v návrhu PV-P/23/XX a je patrné, že se jedná o využití pevnou službou jak systémy Bod-Bod tak i systémy pevných stanic jiného využití.

Top