VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO - R/1/XX.2005 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO - R/1/XX.2005 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO ‑ R/1/XX.2005 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generálních licencí vydaných podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generálních licencí č. GL–1/R/2000, v platném znění a č. GL–41/R/2002, v platném znění, které byly vydány před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 22265/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO‑R/1/07.2005-14 zde.


Stanoviska a názory

Připomínka k návrhu VO-R/1/XX.2005

22.11.2015 - 15:04 Richard Stonavský
Společnost: T-Mobile Czech Republic a.s.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. navrhuje doplnit nový odstavec, např. za odstavec 6 ve znění:"6a. Terminály nesmějí být použity pro propojení veřejných sítí elektronických komunikací."Cílem tohoto návrhu je zamezit možnému zneužití terminálů, zejm. GSM bran, pro propojování a tím obcházení standardních propojovacích bodů.Ing. Richard Stonavskýmanažer regulaceT-Mobile Czech Republic a.s.Tomíčkova 2144/4, Praha 4richard.stonavsky@t-mobile.cz

Top