VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/14/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/14/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz , Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–14/R/2000 , v platném znění, která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23822/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Stanoviska a názory

Připomínka

22.11.2015 - 15:04 David Rousal

Vznáším tímto připomínku k bodu 3, článek 3 (platnost opatření do 31. prosince 2010).Z důvodu ochrany investic do zařízení pracující v tomto pásmu navrhuji nové znění uvedeného bodu:"(3) Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2015."David RousalBrno

Připomínka

22.11.2015 - 15:04 Michal Peterka
Společnost: KPE spol. s r.o.

Rád bych se připojil k připomínce k bodu 3, článku 3 - platnosti VO&#—R/14/XX.2005 Bylo by nadmíru rozumné upravit období legální funkce stávajících a nově uvedených zařízení do provozu. Bylo by celospolečensky a účastnicky mnohem přijatelnější, kdyby se jednoznačně definovala doba, kterou by dohledující úřad specifikoval pro uvádění nově vyrobenýchch zařízení do provozu tak, aby z hlediska ochrany investic nedošlo k situaci, kdy investor pořídí zařízení, kterému bude končit použitelnost ukončením platnosti VO&#—R/14/XX.2005. Doporučil bych stanovit přechodné období (3 roky (doba odpisu 4 roky) - do roku 2013), po které by nebylo již možné legálně instalovat nová zařízení pro toto pásmo, vyjmou výměny poškozených kusů. Tato doba by sloužila ke stahování stávajících technologií a jejich výměnu za technologie dodržující harmonizované normy.Pro informaci doplňuji, že výrobek musí obsahovat na nesmyvatelné etiketě seriové číslo výrobku a výrobní šarži, která obsahuje rok výroby. Tudíž by bylo zdokumentovatelné, které zařízení bylo kdy uvedeno do provozu.

Top