VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/15/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro řízení hraček a dálkové ovládání modelů v pásmech 13 MHz až 40 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/15/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro řízení hraček a dálkové ovládání modelů v pásmech 13 MHz až 40 MHz.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/15/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro řízení hraček a dálkové ovládání modelů v pásmech 13 MHz až 40 MHz, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–15/R/2001 , která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích. Povinnosti stanovené generální licencí byly převedeny ve stejném rozsahu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23823/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Stanoviska a názory

Připomínka k návrhu GL - č. VO-R/15/XX.2005 - Vinklarek

22.11.2015 - 15:04 Stanislav Vinklárek
Společnost: RC dráha

Doporučuji:1) u všech kanálů pásma 40 MHz zvednout ERP výkon na 1 W.2) pro model. stanice využít i pásmo 41 MHz - kmitočty 41,000 MHz až 41,200 MHz pro všechny modely - ERP výkon 1 W.3) zrušit pásmo 13 MHz - vůbec se nepoužívá, ani se pro něj do ČR nic nevyrábí a nedováží.S pozdravemStanislav Vinklárek - RC dráhaKlokočí 4, 753 61 Hranice 4tel. 581 601 177www.vinklarek.cz - modelářský obchod

Je skutečně 35MHz jen pro modely letadel?

22.11.2015 - 15:04 Petr Česal

Pokud správně chápu odst. 5 (Provoz stanic podle tohoto všeobecného oprávnění nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení .....), tak je možné v tomto pásmu provozovat i jiné vysílaní. Takže když přijedu na modelářské letiště kde platí přísná opatření o společném využívání kanálů, vzlétnu s modelem, který váží třeba 5 Kg, rychlostí např. 100 km/h na na základě individuálního povolení mě něco zaruší, tak klidně mohu ZABÍT i nekolik lidí. Ovšem podle tohoto předpisu za to nemohu a je to v pořádku. Myslím tedy že pásmo 35MHz by si oprávněně zasloužilo exkluzivitu jen na letecké modely. Hmotnost a rychlost modelu uvedená v příkladu je zcela reálná a v mnoha případech podstatně vyšší. Takový neřízený model je opravdu velmi, velmi nebezpečný. A nejde zde jen o materiální škody (např. díra v aute od modelu), ale i o lidské životy.

exkluzivita pásem pro modely

22.11.2015 - 15:04 Jiří Bartoň

Prosím do dokumentu zahrnout "exkluzivitu" pro modeláře v pásmech 35 a 40MHz. Velice nerad bych někomu něco udělal s modelem letadla .... Jsem dost překvapený, že je vůbec teortická možnost někoho "mezi modely pustit".DěkujiS pozdravem ....

Souhlas

22.11.2015 - 15:04 Lukáš Čížek

Naprosto se vším souhlasím v příspěvku pana Vinklárka. Dále bych nepovolil v "modelářských" frekvencích provoz jakýchkoliv silnějších nebo stejně silných rádiových stanic-hraček. Kdo bude platit škodu třeba na modelu vybaveném turbínou, který může vyrušen hračkou i vážně ublížit nebo i zabít...???

Exkluzivita modelářských pásem

22.11.2015 - 15:04 Vladimír Pernikl

Zcela souhlasím s příspěvky pánů Bartoně a Česala ( a dalších), kteří žádají exkluzivitu modelářských pásem 35 a 40 MHz pouze pro modelářské použití. Modelářství prošlo v poslední době obrovským vývojem jak co do technické úrovně modelů, tak co do jejich počtu. Zcela běžně se provozují modely s hmotnostmi v desítkách kilogramů, motory o výkonu několika kW a rychlostmi podstatně nad 100km/hod. Nehledě na možné materiální ztráty v řádu mnoha desítek tisíc Kč je prioritní zejména bezpečnost provozu těchto modelů. Modeláři běžně velmi pečlivě hlídají používané frekvence a obecné zásady bezpečnosti provozu na svých letištích, ale jsou prakticky zcela bezmocní proti rušení silnějšími zdroji nemodelářského původu. V lepším případě scannerem odhalí obsazenou frekvenci, ale pokud je v okamžiku zapnutí takového zdroje rušení již model ve vzduchu, nedá se dělat prakticky nic. Pomozte nám prosím udělením exkluzivity podstatně zvýšit úroveň bezpečnosti. Děkuji předem za všechny modeláře.

Exkluzivita modelářských pásem

22.11.2015 - 15:04 Jiří Motejlek

Přidávám se ke kolegům, kteří se vyjádřili přede mnou, a žádají o exkluzivitu pásem 35 a 40 MHz pouze pro modeláře. Jde zde především o ochranu zdraví a lidských životů.

Exkluzivita modelářských pásem

22.11.2015 - 15:04 Antonín Zelený

Stejně jako kolegové předemnou se připojuji k návrhu vyčlenění pásem 35 a 40 Mhz pouze pro modelářské využití. Pásmo 40 Mhz doplnit i o kmitočty mezi kanály, které dosud nejsou obsazeny. Vzhledem k tomu, jakých výkonů a rozměrů dosahují součastné modely letadel, by bezpečnost při jejich provozu měla být na prvním místě. Děkuji.

Exkluzivita modelářských pásem

22.11.2015 - 15:04 Miroslav Schleif

Stejně jako ostatní kolegové modeláři, se připojuji se žádostí o vyčlenění pásma 35 a 40Mhz pro modelářské vysílače, včetně doplnění kanálů doposud obsazených. Současně jsem pro vyčlenění pásma 35 Mhz JEN pro vysílače k ovládání leteckých modelů a to s ohledem na bezpečnost, protože i malý a relativně lehký model větroně může v důsledku neovladatelnosti způsobit vážné materiální i zdravotní škody. Děkuji

Exkluzivita modelářských pásem - návrh GL - č. VO-R/15/XX...

22.11.2015 - 15:04 Miroslav Němec

Přidávám se ke kolegům, kteří se vyjádřili přede mnou ve prospěch exkluzivity pásem 35 a 40 MHz pouze pro modeláře. Současně u všech kanálů pásma 40 MHz zvednout ERP výkon na 1 W. Děkuji předem za všechny modeláře.

drobné úpravy vycházející z praxe

22.11.2015 - 15:04 Jiří Ostarek

článek 4 - Stanice jsou standardně vybaveny anténou předepsanou výrobcem. Použití jiných vnějších antén, než předepsaných výrobcem, není povoleno v případě, že by vyzářený výkon byl vyšší než maximální povolený.článek 5 - poslední věty by mohly znít takto:Případné rušení provozovatelé stanic řeší obecně vzájemnou dohodou. Provozovatel který by rušení mohl způsobit prověří, zda sdílený kmitočet už není používán. V případě nejasnosti neuvede svou stanici do provozu.Rušení, a škody na zdraví a majetku s tím spojené, odstraní na své náklady ten provozovatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později.článek 7 - Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky měněna, pokud to není přímo konstrukcí stanice umožněno.Vysvětlení:článek 4 - se stanicemi se používají také tzv. pendreky, což ve většině případů nejsou předepsané typy antén, přesto však v některých modelářských kategoriích je jejich použití vhodnější než použití předepsaných teleskopických antén.článek 5 &#— bylo by potřeba zakotvit odpovědnost za škody za zdraví a majetku při porušení opatřeníčlánek 7 &#— mnoho nových stanic se prodává v základní konfiguraci. Přitom je konstrukcí stanice umožněno její další rozšíření podle potřeb uživatele. Striktní důsledná kontrola podle uvedeného článku by znemožnila rozšíření takto vybavených stanic.

Loďě v pásmu 35MHz

22.11.2015 - 15:04 Martin Landa

Myslýte, že by bylo možno vyhradit alespoň 2 kanály pásmu 35MHz pro všechny druhy modelů (lodě, auta, letadla)? Třeba někde v B pásmu nebo okrajové kanály.

Loďě v pásmu 35MHz

22.11.2015 - 15:04 Martin Landa

*Myslíte (oprava). Napadlo mne to s ohledem na letecké modeláře, kteří se loděmi zabývají pouze okrajově a proto vlastní RC soupravu pouze v pásmu 35MHz.

exkluzivita pásma 35MHz

22.11.2015 - 15:04 Karel Vítek
Společnost: Vítek

Doporučuji pásmo 35MHz vyčlenit POUZE pro modelářské účely a to pouze modely letadel. Rušený letící model může být nebezpečný. Modeláři se mezi sebou vždy dohodnou, proti vysílání nemodeláře jsou však naprosto bezmocní a doporučovaná domluva je naprosto nereálná. Navíc velká část uživatelů nemodelářů nemá o této problematice ani tušení a proto doporučuji jednoznačně NEPOVOLIT provoz jiných než modelářských vysílačů (například Baby-sitting apod.)v tomto pásmu.

Exkluzivita modelářských pásem

22.11.2015 - 15:04 LMK TRIFID A.Bočan
Společnost: LMK TRIFID

Chtěl bych DŮRAZNĚ upozornit, že braní modelářských pásem jako prostor pro provozování modelů a současně tak pro ostatní zařízení ( včetně různých hraček )je naprosto nemožné z hlediska jak bezpečnosti, tak z hlediska finančních škod které ne že mohou nastat, ale už se stávají. V případě, že nebude jednoznačně uzákoněna exkluzivita pásem 35 a 40 MHz pouze pro modeláře, bude docházet k dosti značným finančním ztrátám na straně modelářů a nejen to. Musíte a to podotýkám, si uvědomit, že model v hodnotě 50 000Kč a víc, který má hmotnost od 5kg nahoru může díky rušení z opodál jezdícího autíčka za 5 stovek způsobit velice vážná, až smrtelná zranění. V tomto případě nepomohou sebedokonalejší bezpečnostní zařízení. Toto nelze brát na lehkou váhu. Myslíme si, že modelářská veřejnost která čítá, ač se to na první pohled nezdá, velké množství členů, kteří mají nejen své povinosti ( např. telekomunikační poplatek ), ale snad i svá práva. Nejedná se o provoz pár kusů vysílačů, ale doslova o TISÍCE. A to nepřeháním. Jsme proto pro úplný zákaz provozu jiných, než modelářských zařízení v pásmech 35 a 40 MHz. Dále je nutné pásmo 35MHz vyčlenit POUZE pro modelářské účely a to pouze pro modely letadel. Dále pásmo 40MHz pro všechny modely, ale tím myslíme sutečné modely, ne hračky a pod.

(2) Stanice pracují na těchto kmitočtech

22.11.2015 - 15:04 Radim Hanka

a - kmitočet 13,560 MHz nelze koupit žádnou modelářskou stanici - navrhuji pro jiné, než modelářské využití (i hračky).b - kmitočty 26,995 MHz ... pásmo je náchylné k občasnému dálkovému rušení navrhuji k využití pro hračky plus jiné služby a ne modelářské využití.f - kmitočty 40,725 MHz ... z historie jsou využívány kmitočty 40,795; 40,805; 40,845; 40,855; 40,895; 40,805; 40,945; 40,955 MHz pro jiné služby. Povolit celé pásmo 40,725 - 40,985 MHz pro modelářské stanice. Ovládání všech druhů modelů. Nepovolovat ani pro hračky či jiná zařízení.

Exkluzivita modelářských pásem

22.11.2015 - 15:04 Luboš Žáček

Souhlasím s důrazným vyčlenšním pásma 35 MHz pro modely letadel. Mám osobní zkušenost se sestřelením svého modelu (akrobat, váha 3.5 kg, motor 10 cmm)továrně vyráběnou sekačkou na trávu ovládanou RC soupravou. A v pásmu 35 MHz!!

Exkluzivita modelářských pásem

22.11.2015 - 15:04 Slanina Jaromír

Je mi nepochopitelné, že se zabýváte inovací GL-15/R/2001 a vůbec neberete zřetel na reálnou situaci,která na těchto pásmech existuje.Doporučuji tedy v návrhu VO-R/15/XX.2005 zakotvit exkluzivitu modelářských pásem 35 a 40 Mhz. Současně v pásmu 40 Mhz u všech povolených kanálů povolit ERP výkon na 1W.

Top