VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2006-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2006-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz.

Důvodem pro změnu všeobecného oprávnění je skutečnost, že Úřad obdržel od Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky požadavky na koordinaci pásma 10,15–10,3 a 10,5–10,65 GHz. Slovenská strana hodlá využívat toto pásmo pro spoje bod-multibod v souladu s doporučením CEPT/ERC/REC 12-05 E za podmínky, že spektrální výkonová hustota u těchto spojů nesmí na státní hranici přesáhnout hodnotu –122 dB(W/(m2 . MHz)). Česká republika toto doporučení dosud neimplementovala, ale v budoucnu lze očekávat implementaci tohoto doporučení, stejně jako implementaci pásma 10,5–10,6 GHz pro zařízení pro detekci pohybu a pro ostrahu podle doporučení ERC/REC 70-03.

Vzhledem k nutnosti zajistit ochranu pro spoje provozované podle doporučení CEPT v okolních zemích navrhuje Úřad změnu všeobecného oprávnění VO-R/14/08.2005-29 doplněním ustanovení o spektrální výkonové hustotě na státní hranici (čl. 2 písm. g) tak, aby bylo zajištěno dodržení maximální stanovené spektrální výkonové hustoty na státní hranici.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání nového všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu, které nahradí dosavadní všeobecné oprávnění č. VO-R/14/08.2005-29.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 43 556/2006-613
odbor správy kmitočtového spektra


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz zde.

Top