VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/3/XX.2007­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/3/XX.2007-­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/3/07.2005-16 vydal Evropský radiokomunikační výbor Rozhodnutí č. ECC/DEC/(05)12 ze dne 28. října 2005, o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách, vyjmutí z individuálního povolování a volném pohybu digitálního systému PMR 446 provozovaného v kmitočtovém pásmu 446,1–446,2 MHz. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí vydává Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu, v němž jsou oproti původnímu všeobecnému oprávnění VO-R/3/07.2005-16 doplněny podmínky využívání pásma 446,1–446,2-MHz, a které nahradí dosavadní všeobecné oprávnění č. VO-R/3/07.2005-16.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 33 017/2007-613
odbor správy kmitočtového spektra


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky ve smyslu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/3/07.2007-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446 zde.


Top