VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74-7

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74-76 GHz a 84-86 GHz.

Všeobecné oprávnění implementuje doporučení CEPT ECC/REC/(05)07 pro kmitočtové uspořádání pro systémy pevné služby provozované v kmitočtových pásmech 74–76 GHz a 84–86 GHz. Všeobecné oprávnění je v souladu s požadavky části Plánu využití rádiového spektra pro pásmo 59-105 GHz, které v článku 5 (informace týkající se současného stavu v pevné službě) definuje kmitočtové úseky pro civilní využití v pevné službě pro pásma 74-76 GHz a 84-86 GHz a podle článku 6 stanovuje plánovací parametry pro využití kmitočtových pásem.

Technické parametry stanic jsou v souladu se mezinárodním doporučením CEPT ECC/REC/(05)07 a vydanou normou ETSI TS 102 524 „Technické specifikace – Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi dvěma body – Využití milimetrových vln v kmitočtových pásmech 71 GHz až 76 GHz a 81 GHz až 86 GHz“.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 4 615/2008-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.  

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/23/04.2008-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 74-76 GHz
a 84-86 GHz
zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem
podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

atlantis datacom, spol. s r.o. doručeno 7.3.2008 - nezveřejněno, považováno za důvěrné informace
Top