VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4, zrušené článkem 19 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 vydala Evropská komise a Evropský radiokomunikační výbor rozhodnutí a doporučení týkající se zařízení krátkého dosahu, uvedená v odůvodnění všeobecného oprávnění. Za účelem implementace těchto rozhodnutí EK a doporučení CEPT provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona o elektronických komunikacích v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4:

1. Čl. 6 byl rozšířen o inteligentní dopravní systémy (ITS) a bylo v něm přidáno nové kmitočtové pásmo 5 875 – 5 905 GHz (pásmo f).

2. V čl. 7 byla přidána nová kmitočtové pásma pro radarové měřiče hladiny (pásma f až j).

3. Byly provedeny dílčí formální úpravy, zejména za účelem sjednocení znění podmínek s formulacemi použitými v rozhodnutích Evropské komise.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 76 688/2008-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/10.2008-­14 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu zde.

Top