VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/XX.2008-Y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/XX.2008-Y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je snaha umožnit příjem rozhlasu a komunikaci pomocí sítí pozemní pohyblivé služby v železničních a silničních tunelech a uvnitř budov. Tento požadavek vychází z právních předpisů upravujících požadavky na stavbu a zařízení tunelů a z podnětů Hasičského záchranného sboru, provozovatelů tunelů a výrobců / dovozců zařízení. Dokrytí digitálním signálem v budovách může potom například nahrazovat dosavadní společné televizní antény a po zavedení mobilních multimediálních aplikací (např. systému DVB-H) se předpokládá další potřeba tohoto dokrytí.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 87 988/2008-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/24/11.2008-16 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov zde.

Top