VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/9/XX.2009-Y k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1 525 až 2 200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/9/XX.2009-Y k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1 525 až 2 200 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/4/07.2005-17, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/9/07.2005-20 Evropský radiokomunikační výbor několik nových rozhodnutí. Evropská komise dále vydala rozhodnutí Evropské komise č. 2007/98/ES z 14. 2. 2007, o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících družicové pohyblivé služby. Evropský radiokomunikační výbor dále aktualizoval seznam rozhodnutí a některá rozhodnutí, z nichž vycházelo všeobecné oprávnění č. VO-R/9/07.2005-20, zrušil. Za účelem implementace rozhodnutí Evropské komise a aktualizace stavu rozhodnutí CEPT provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/9/07.2005-20:

  1. V čl. 2 bod e) byla přidána možnost spojení mezi pohyblivou pozemskou stanicí a jednou nebo několika komplementárními pozemními stanicemi s pevným stanovištěm podle rozhodnutí Evropské komise 4).
  2. V čl. 2 bod h) byly upřesněny provozní podmínky s ohledem na možnost rušení.
  3. Byly aktualizovány odkazy na rozhodnutí CEPT.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 28 479/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/9/05.2009-7 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1 525 až 2 200 MHz zde.

Top