VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/11/xx.2009-y k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/11/xx.2009-y k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/11/07.2005-21, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/11/07.2005­21 vydal Úřad část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/10.2009-15 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz a část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/02.2009-4 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz, v nichž mění podmínky využívání kmitočtů s ohledem na potřeby kmitočtového plánování, mezinárodní koordinace a potřebami necivilního využití pásma. Za účelem implementace těchto změn a za účelem zpřesnění okrajů úseku v pásmu 450 MHz provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny v článku 2 a 3 oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/11/07.2005-14:

  1. Bylo přidáno nové pásmo 148,200–149,050 MHz.
  2. Pásmo 152,950–153,650 MHz bylo rozšířeno na 152,800 – 153,650 MHz.
  3. U pásem 150,050–150,975 MHz a 157,450–158,375 MHz bylo stanoveno ukončení provozu k 31. prosinci 2013.
  4. U pásem 457,400–458,450 / 467,400–468,450 MHz byly zpřesněny okraje pásma a maximální vyzářený výkon byl stanoven na 6 W e.r.p.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 87 651/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/11/11.2009-17 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz zde.

Top