VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2010­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 vyhodnotil Úřad situaci v provozování stanic BMIS a v oznamování jejich uvádění do provozu Úřadu. Dále Úřad obdržel podněty uživatelů na změnu všeobecného oprávnění. Na základě těchto skutečností provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5:

  1. V čl. 2 odst. 2 písm. a) byla upravena lhůta pro oznámení uvedení stanice do provozu: místo původní povinnosti oznámení ne dříve než 1 měsíc před datem plánovaného uvedení stanice do provozu a ne později než k tomuto datu se nově stanoví lhůta do 1 měsíce po uvedení stanice do provozu. Tato změna je vyvolána skutečností, že někteří uživatelé neplní správně podmínky oznamování stanovené ve všeobecném oprávnění a nové znění umožní účinnější kontrolu.
  2. V definici druhu provozu byly nahrazeny 9místné kódy (čl. 2 odst. 1 písm. b)) stanovením druhu modulace (čl. 2 odst. 1 písm. b)) a maximální šířky pásma zabraného vysíláním (čl. 2 odst. 1 písm. c)). Tato změna je vyvolána skutečností, že vzhledem k rozvoji techniky a s přihlédnutím k zásadám technologické neutrality se neukazuje jako účelné stanovovat druh provozu zcela přesně pomocí 9místného kódu.
  3. V čl. 2 odst. 1 písm. b) byly přidány kmitočty 68,2000 MHz a 71,2000 MHz pro simplexní analogový přenos. Tato změna je vyvolána skutečností, že v důsledku rozvoje stanic BMIS nejsou již v některých oblastech volné kmitočty pro analogový přenos k dispozici.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 97 059/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/2/01.2010-­1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz zde.

Top