VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9 vydala Evropská komise rozhodnutí 2010/368/EU ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu. Evropský radiokomunikační výbor dále vydal dne 1. června 2010 aktualizovanou verzi doporučení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí a doporučení navrhuje Úřad ve smyslu § 12 zákona provést v tomto všeobecném oprávnění následující změnu v tabulce v článku 2 písm. b) pásmo f oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9: Vyzářený výkon stanovit v pásmu 57 až 66 GHz jednotně na 40 dBm střední e.i.r.p., střední spektrální hustota 13 dBm/MHz bez ohledu na to, zda jde o použití uvnitř či vně budovy. V souvislosti s tím využití technologie potlačení rušení v čl. 2 písm. f) rozšířit i na pásmo f.

Podmínky využívání kmitočtů v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz zůstávají beze změny.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 98 973/2010-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz zde.

Top