VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/XX.2012­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/XX.2012­-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/7/08.2005-22, které se zrušuje článkem 19 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/08.2005-22 vydal Evropský radiokomunikační výbor dne 24. června 2011 rozhodnutí CEPT/ECC/DEC(11)03 z 24. června 2011 o harmonizovaném využití kmitočtů občanského pásma (CB) rádiovými zařízeními. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí navrhuje Úřad ve smyslu § 12 zákona provést v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/7/08.2005-22:

  1. Na kanálech č. 1 až 40 umožnit i vysílání s amplitudovou modulací DSB s vyzářeným výkonem 4 W a SSB s vyzářeným výkonem 12 W.
  2. Vysílání telefonie s úhlovou modulací povolit na všech 80 kanálech.
  3. Vypustit doporučení pro formát dat při datovém přenosu.
  4. Provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace norem a předpisů.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-32 804/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/7/04.2012-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz zde.

Top