VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11, které se zrušuje článkem 19 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 vydala Evropská komise rozhodnutí 2011/829/EU ze dne 8. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu. Evropský radiokomunikační výbor dále vydal dne 22. srpna 2011 aktualizovanou verzi doporučení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí a doporučení navrhuje Úřad ve smyslu § 12 zákona provést v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11:

  1. V čl. 6 upravit podmínky pro využívání jednotlivých úseků pásma 21,62–26,65 GHz v souvislosti s požadavky Evropské komise na ukončování provozu v některých úsecích.
  2. V čl. 11 upravit podmínky pro využívání jednotlivých úseků pásma 786–862 MHz v souvislosti s budoucím využitím pásma širokopásmovými aplikacemi v rámci tzv. digitální dividendy a přidat nové kmitočtové pásmo 1785–1800 MHz.
  3. V čl. 13 přidat nové kmitočtové pásmo 2483,5–2500 MHz.
  4. Provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace norem.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-32 803/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu zde.

Top