VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/Xx.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že v poslední době obdržel Úřad od některých provozovatelů a výrobců zařízení pevných spojů typu bod–bod v pásmu 10 GHz podněty a žádosti o provedení změny všeobecného oprávnění. Tyto podněty vycházejí zejména z obavy z možného nárůstu počtu případů škodlivého rušení stávajících pevných spojů systému FDD po avizovaném možném nasazení technologií systému TDD v budoucnu. Některé z podnětů požadují zákaz systému TDD v pásmu 10 GHz. Úřad konstatuje, že v souladu se zásadami technologické neutrality nelze použití určité technologie v tomto pásmu zakázat a že ochranu stávajících spojů lze dostatečně zajistit na základě platné legislativy. Přesto Úřad považuje za potřebné provést změny všeobecného oprávnění, které přinesou určitá upřesnění stávajících podmínek využívání kmitočtového pásma (definice výkonu stanice, ustanovení o postupu v případě vzniku škodlivého rušení apod.). Proto Úřad navrhuje provést v novém všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38:

  1. V čl. 2 písm. f) upřesnit vyjádření maximálního možného výkonu dodávaného do anténního napáječe – pro větší zřetelnost doplnit, že se jedná o střední výkon; do poznámky pod čarou 3) doplnit definici středního výkonu podle definice 1.158 Plánu přidělení kmitočtových pásem (Národní kmitočtová tabulka).
  2. V čl. 2 písm. i) detailněji uvést postup v případě vzniku škodlivého rušení mezi provozovateli stanic, který vyplývá z § 100 zákona.
  3. V poznámce pod čarou 2) aktualizovat odkaz na platnou harmonizovanou normu.
  4. Provést některé dílčí formální úpravy, zejména z důvodu zvýšení přehlednosti.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-69 371/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci bylo uplatněno celkem 26 připomínek v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. Znění těchto připomínek a jejich vypořádání je uvedeno v tabulce vypořádání připomínek na diskusním místě zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Českomoravští amatéři vysílači, doručeno 29. května 2012

Český radioklub, doručeno 16. května 2012

GTS Czech s.r.o., doručeno 5. června 2012, odesláno 4. června 2012

Ing. Jiří Hradecký, doručeno 16. května 2012

Josef Suchý, doručeno 18. května 2012

Občanské sdružení Radioklub OK2KKW, doručeno 24. května 2012

• Oldřich Linhart, OK1YM, doručeno 30. května 2012
Dne 17. 1. 2014 připomínkující vyjádřil požadavek na vymazání svých osobních údajů. Znění připomínek a jejich vypořádání je uvedeno v tabulce vypořádání na diskusním místě zde.

Top