VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8 na základě podnětů odborné veřejnosti i na základě vlastního šetření dospěl Úřad k tomuto názoru: Pevná služba v pásmu 10 GHz má v České republice v podstatě exkluzivní využití a nedochází ke sdílení s uživateli spektra jiné radiokomunikační služby; v tomto pásmu je již v provozu velké množství stanic, které funkcí vyhledávání volného kanálu nejsou vybaveny; při automatickém vyhledávání volného kanálu zařízeními s touto funkcí může být provoz dosavadních stanic rušen. Proto funkce automatického vyhledávání volného kanálu, která je implementována do některých zařízení dostupných na trhu a podléhajících tomuto všeobecnému oprávnění, může v praxi způsobovat škodlivé rušení ostatním provozovatelům zařízení v tomto pásmu; při automatickém vyhledávání volného kanálu totiž dochází k překročení limitu nežádoucího vyzařování stanoveného harmonizovanými normami. Zákaz funkce automatického vyhledávání volného kanálu je však žádoucí i v případě, že by k tomuto překročení limitu nedocházelo; při využití režimu vyhledávání volného kanálu jsou spoje v celém úseku spektra periodicky rušeny až do okamžiku, kdy se vyhledávající zařízení naladí na volný kanál.

Dále Úřad na základě vlastního šetření dopěl ke zjištění, že omezení polarizace na horizontální nebo vertikální, které bylo přidáno do VO-R/14/06.2012-8, nemá nadále opodstatnění, neboť zařízení využívající polarizační diverzitu v případě horizontální / vertikální polarizace mohou spojům s horizontální či vertikální polarizací působit škodlivé rušení a sama mohou být rušena ještě více než v případě využití šikmých polarizací.

Proto Úřad navrhuje provést v novém všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8:

  1. V čl. 2 přidat nové písmeno g, které stanoví, že stanice musí být nastavena na pevný kmitočet; funkce automatického vyhledávání volného kanálu nesmí být použita.
  2. V čl. 2 písm. h (nově písm. i) vypustit větu „Stanice může využívat lineární polarizaci elektrické složky elektromagnetického pole horizontální nebo vertikální.“

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-187 092/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra


Úřad přistoupil k opětovnému zaslání návrhu všeobecného oprávnění do veřejné konzultace (2. kolo veřejné konzultace) v souladu s § 130 zákona z důvodu provedení úprav ve výrokové části tohoto všeobecného oprávnění, a to až po ukončení 1. kola veřejné konzultace a vyzývá tak k opětovnému podávání připomínek na diskusním místě.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

KPE spol. s r.o., doručeno 10. 10. 2012

O.s. Radioklub OK2KKW, doručeno 11. 10. 2012

O. s. ČAV, doručeno 12. 10. 2012

Top