VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2012-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2012-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje 10 všeobecných oprávnění na provozování terminálů uvedených v čl. 9 všeobecného oprávnění a zrušených tímto článkem.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je zejména skutečnost, že po vydání všeobecných oprávnění na terminály uvedených v článku 9 vydala Evropská komise harmonizační dokumenty, na jejichž základě je třeba umožnit provozování terminálů v připravovaných sítích v pásmu 800 MHz a dále u stávajících pásem (900/1800/2000 MHz) umožnit provozování terminálů v sítích podle nových technologií.

Vzhledem k dalším harmonizačním trendům se Úřad současně rozhodl sloučit dosavadních 10 všeobecných oprávnění, která nestanoví podmínky pro využívání rádiových kmitočtů, ale pouze podmínky pro provozování terminálů v sítích, jejichž provozovatelům jsou přiděleny rádiové kmitočty individuálním oprávněním, nebo které jsou v případě družicových sítí autorizovány provozovateli těchto sítí a řízeny družicovým systémem, do jednoho všeobecného oprávnění. Toto opatření sleduje cíl zvýšit přehlednost systému vydávaných všeobecných oprávnění a aktualizovat zásady pro provozování terminálů v souladu se zásadami technologické neutrality, stanovenými zákonem.

Z těchto důvodů a z důvodu výkonu správy rádiového spektra proto Úřad navrhuje provést v novém všeobecném oprávnění následující změny oproti dosavadním všeobecným oprávněním na terminály:

1. V čl. 3 odst. 1 přidat nový úsek pro terminály v připravovaných sítích v pásmu 800 MHz (úsek c).
2. V čl. 3 odst. 1 zrušit omezení na sítě GSM a IMT/UMTS, čímž bude umožněno využívat další kompatibilní technologie (např. LTE) (úseky e až h2).
3. V čl. 4 odst. 1 rozšířit úsek pro terminály v sítích TETRA (úsek a).
4. V čl. 7 odst. 2 (úseky b a d) a v čl. 8 odst. 2 prodloužit termín pro ukončení provozování terminálů v sítích pro účely železniční dopravy v příslušných úsecích o 1 rok.
5. Provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace rozhodnutí a doporučení EK a CEPT.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-206 839/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací zde.

Top