VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz (2. kolo veřejné konzultace)

Na základě § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě (dále jen „Pravidla“) Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejnil dne 12. září 2012 návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz (dále jen „všeobecné oprávnění“), a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

V rámci tohoto 1. kola veřejné konzultace Úřad obdržel ve stanoveném termínu připomínky v souladu s Pravidly od tří subjektů. Připomínky se týkaly jednak požadavku umožnění systémů výhradně v režimu FDD (Frequency Division Duplex) a stanovení minimální spektrální třídy vysílacího rádiového zařízení, jednak požadavků na implementaci evropských harmonizačních předpisů. Znění těchto připomínek a jejich vypořádání je uvedeno v tabulce vypořádání připomínek.

Úřad vzal na vědomí i připomínku týkající se opět požadavku na implementaci evropských harmonizačních předpisů, kterou obdržel po skončení termínu veřejné konzultace. Obsah připomínky nebyl nad rámec ostatních připomínek.

Úřad přistoupil k opětovnému zaslání návrhu všeobecného oprávnění do veřejné konzultace (2. kolo veřejné konzultace) v souladu s § 130 zákona z důvodu provedení úprav ve výrokové části tohoto všeobecného oprávnění, a to až po ukončení 1. kola veřejné konzultace. Předmětem těchto úprav bylo opětovné stanovení podmínky týkající se polarizace (umožnění pouze vertikální nebo horizontální lineární polarizace elektrické složky elektromagnetického pole; neplatí v případě křížové polarizace) a dále úpravy nového písmene g) článku 2 týkajícího se zakázání funkce automatické změny vysílacího rádiového kmitočtu (v původním návrhu znění se písmeno g) článku 2 týkalo zakázání funkce automatické volby kanálu). Tyto úpravy tak nebyly konzultovány v rámci 1. kola veřejné konzultace. Na základě provedení změn ve výrokové části všeobecného oprávnění Úřad vyzývá k opětovnému podávání připomínek na diskusním místě. Spolu se zněním návrhu všeobecného oprávnění Úřad uveřejňuje ke konzultaci i tabulku vypořádání připomínek jako nedílnou součást výsledků 1. kola veřejné konzultace.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro vedení konzultace stanovená § 130 odst. 6 zákona byla zkrácena z důvodu zabránění prodlení ve vydání tohoto všeobecného oprávnění. Návrh všeobecného oprávnění obsahuje oproti stávající platné verzi stanovení nových podmínek (např. výše uvedené zakázání funkce automatické změny vysílacího rádiového kmitočtu), a to za účelem prevence vzniku škodlivé interference. Takovéto zkrácení termínu veřejné konzultace je tedy žádoucí. V částečné podobě byly tyto podmínky využívání již konzultovány v rámci 1. kola veřejné konzultace.

čj. ČTÚ-227 599/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci bylo uplatněno celkem 5 připomínek v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. Znění těchto připomínek a jejich vypořádání je uvedeno v tabulce vypořádání připomínek na diskusním místě zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

O. s. ČAV, doručeno 14. 11. 2012

Top