VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/23/XX.2013-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/23/XX.2013­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/23/05.2010-7, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je potřeba upřesnit podmínky pro využívání rádiových kmitočtů v příslušných kmitočtových pásmech do souladu s revidovaným Doporučením ECC/REC/(05)07 z roku 2013 a dále zavedení efektivní evidence využívání rádiových kmitočtů založené na výhradně elektronickém způsobu oznámení zahájení, změny nebo ukončení využívání rádiových kmitočtů.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-75 767/2013-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci byly uplatněny celkem 4 připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. Znění těchto připomínek a jejich vypořádání je uvedeno v tabulce vypořádání připomínek na diskusním místě zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/23/09.2013-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz zde.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

České Radiokomunikace a.s., doručeno 26. 08. 2013

Top