VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/7/04.2012-6, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je zejména skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/04.2012-6 Úřad v rámci výkonu správy rádiového spektra získal poznatky, na jejichž základě dospěl k závěru, že je zapotřebí upřesnit a upravit znění některých podmínek ve všeobecném oprávnění, zejména definice, jaký provoz je v občanském pásmu přípustný. Úřad zohlednil i podněty provozovatelů občanských radiostanic a posoudil podmínky pro provozování občanských radiostanic v sousedních zemích. Proto Úřad navrhuje ve smyslu § 12 zákona provést v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/7/04.2012-6:

  1. V čl. 2 odst. 3, který slučuje původní odstavce c), d) a o), upřesnit druhy provozu, které nejsou v občanském pásmu povoleny.
  2. V čl. 2 odst. 6 upřesnit třídy vysílání pro přenos dat, včetně přidání tříd pro vysílání DSB a SSB podle odst. 5.
  3. V čl. 2 odst. 7 upřesnit pojem „záznamník (opakovač)“ použitím pojmu „neobsazená stanice“, aby nedocházelo k nedorozuměním ohledně pojmu „opakovač“.
  4. Ustanovení o připojování přídavných zařízení (původní čl. 2 odst. l) vypustit, protože na přídavné zařízení, které by měnilo parametry vysílání, se vztahují podmínky provozování zařízení 1), 2), čímž je dodržení stanovených parametrů využívání rádiových kmitočtů zajištěno.
  5. V čl. 2 odst. 11 vypustit dosavadní zákaz připojovat zařízení přímo či nepřímo k veřejným komunikačním sítím, protože toto ustanovení dané historicky dnes již postrádá původní smysl a brání například přenosu telemetrických dat na internet.
  6. Provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem sjednocení formy všeobecného oprávnění s ostatními všeobecnými oprávněními.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-61 587/2014-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/7/01.2015-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz zde.

Top