VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/xx.2016-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/xx.2016-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2012-2, které se zrušuje článkem 8 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/04.2012-2 aktualizoval Úřad některé části plánu využití rádiového spektra. Rovněž Evropský radiokomunikační výbor aktualizoval některá rozhodnutí a doporučení CEPT. Za účelem implementace těchto opatření obecné povahy, rozhodnutí a doporučení, zejména za účelem umožnění provozování terminálů v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz, na jehož využívání vypisuje Úřad výběrové řízení, a z důvodů výkonu správy rádiového spektra navrhuje Úřad provést ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění oproti dosavadnímu všeobecnému oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 změny uvedené v návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 27. května 2016.

čj. ČTÚ-42 012/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/1/6.2016-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikacích zde.

Soubory
Top