VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10, které se zrušuje článkem 17 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je zejména potřeba implementace prováděcího rozhodnutí Komise 2018/1538/EU o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874–876 a 915–921 MHz a aktualizované verze doporučení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem z 5. října 2018.

Mimo to ČTÚ navrhuje provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem uvedení klasifikace zařízení do souladu s Rozhodnutím EK, aktualizace citace norem a opravy formálních chyb.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-65 914/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

Soubory ke stažení
Top